Balanced Privileges: Interpretation of Surah an-Nisa Verse 34 Part 1

Arrijaaluu qowwaamuuna ‘alannisaa’i  bimaa fad-dholallaahu ba’dhomum ‘alaa ba’dhin wabimaa anfaquu min amwaalihim. Fashoolihaatu qoonitaatun hafidzhootun lil ghoibi bimaa hafidzhallaahu wallaatii takhoofuuna nusyuuzahunna fa’id-dzhuuhunna wahjuruuhunna fil madhooji’i wadhribuuhunna fain ‘atho’nakum falaa tabghuu ‘alaihinna sabiila innallaaha kaana ‘aliyyan kabiiro.  Meaning: “Men are leaders for women because Allah has exaggerated some of them (men) over some others (women) […]

Hadith for The Day: Balanced Life

أحب الصلاة إلي الله تعالى صلاة داود وأحب الصيام إلي الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Meaning: “Indeed, the prayer that is most liked by Allah is the prayer of the Prophet Dawud and the fasting that is most liked by Allah is the fasting of […]

Seven Types of People Who Blessed with Help on The Final Day: Yusuf and Zulaikha Story

  Other evidence that we can present is a story that is familiar to us, namely the story of the Prophet Yusuf a.s and Zulaikha. In Surah Yusuf verse 23 it is narrated: And the woman (Zulaikha) who lived in her house tempted Yusuf to submit herself (to him) and she closed the doors, saying: […]

Seven Types of People Who Blessed with Help on The Final Day: Gather in The Mahsyar Field

In time, humans will be gathered in the mahsyar field.    The word of Allah SWT in Surah al-Kahf verse 47: “And (remember) the day (when) we will travel the mountains and you will see the earth is flat and we will gather all humans and we will not leave any of them.   They […]

Seven Types of People Who Blessed with Help on The Final Day: Strong Faith Even When Seduced by Women

  ‘An Abi hurairata r.a qoola. Qoola Rasuulullahi Shallallaahu ‘laihi wa sallama: Sab’atun yudzhilluhumullaahu yauma laa dzhilla illaa dzhilluhu. Imaamun ‘Aadilun, wa syaabun nasya’a fii ‘ibaadatillahi ta’ala, wa rajulun qalbuhu mu’allqun bil masaajid, wa rajulaani tahaaba fillahi, ijtaama’a ‘alaihi watafarraqa ‘alaihi, wa rajulun man’a d’athu imatu jamaalin, fa qoola: Innii akhoofulloha, wa rajulun tashaddaqo bishodaqatin […]